Dostupné předměty

Sensor network

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

The course is focused on the technology of sensor networks, sensors and used communication technologies with focus on the security of data collection and processing. It deals with the principles and use of sensors of electrical and non-electrical quantities, interfaces for sensor interconnections, communication technology for sensor networks such as SigFox, LoRa, NB-IoT and other specific IoT technologies for Smart City. Major focus is on security of technologies used for data collection, data fusion and processing.

Pojetí rizika a pojmy. Příčiny rizik, definice ohrožení, dopadů a rizik. Metody pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. Riziko systému systémů. Aplikace pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Plánování územní, nouzové a krizové. Lidský faktor – jeho role a usměrnění.

Přednášející: JUDr. Milena Macková

Zásady chování při vyjednávání. Vliv osobnostních rysů na vyjednávání. Vyjednávání a přikazování. Týmová práce. Varianty týmů. Neformální a formální role v týmu. Principy vyjednávání, podstatavyjednávání, rozdíly ve vyjednávání v byznysu, v krizových situacích aj.

Přednášející: JUDr. Milena Macková

Základní orientace v českém právním řádu. Předmět má především za cíl, aby se studenti orientovali v právním řádu České republiky, v jednotlivých formách práva a systému práva a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské Unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva.

Doporučená literatura:

Knapp, V.: Teorie práva, C. H. Beck, Praha 1995, ISBN 80-7179-028-1

Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek V., Ústavní systém ČR, Aleš Čeněk, Praha , 2013, 5.vydání, ISBN: 978-80-7380-423-7

Jan Hurdík. a kol.: Občanské právo hmotné 1, Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7380-377-3

Pavel Varvařovský, Základy práva. O právu, státě a moci, Wolters Kluwer, 3. vydání, ISBN: 978-80-7478-669-3


Výsledek obrázku pro information security

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Course of Information Security is intended for magisterial students of ITS and Security program. The course covers the existence of Cyberspace and its quality, relation of Cyberspace and law and society in Cyberspace.

 

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Přednášky "Security v letecké dopravě" jsou určeny pro navazující magisterské studium ve studijním programu "Technika a technologie v dopravě a spojích", a to pro prezenční i kombinovanou formu studia. Předmět si klade za cílLogo k popisu předmětu seznámit studenty s problematikou pozemního zabezpečení letecké dopravy. Obsah přednášek je následující:

Rozdělení letiště z pohledu bezpečnosti, bezpečnostní design, standardy a úmluvy, formy rizika obecně, analýza a management rizika v pozemní bezpečnosti, krizové plány, model letiště z hlediska bezpečnosti, identifikační a bezpečnostní systémy, radarové systémy a jejich úloha v zabezpečení provozu, skenovací systémy, rentgeny a mikrovlnné skenery, zpravodajské služby, bezpečnostní složky na letišti, technologie používané pro zajištění pozemní bezpečnosti.

Přednášející. JUDr. Milena Macková

Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), vybrané  předpisy práva EU v oblasti dopravy. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními předpisy v oblasti dopravy a souvisejících právních předpisů včetně předpisů EU.