Available courses

Právo

Přednášející: JUDr. Milena Macková

Fire Přednášející: Ing. Dan Ťok

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismem určování prvků kritické infrastruktury na národní a nadnárodní úrovni. Seznámit je s legislativním ukotvením ochrany kritické infrastruktury a mechanismem řešení krizových situací v systému České republiky, mechanismem ochrany kritické infrastruktury s ohledem na fyzickou a kybernetickou bezpečnost na národní i nadnárodní úrovni.

KomunikacePřednášející: JUDr. Milena Macková

Cyber securityPřednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Přednášky jsou zaměřeny na oblast kybernetické bezpečnosti v dopravě, zejména se zabývají jevy doprovázejícími technologicko-sociální systémy v jejich projekci do bezpečnosti. Postupně jsou probrány právní a sociální aspekty, technologie útoků se specifickým zaměřením na telematické systémy a dopravu vůbec, dopady zavádění umělé inteligence do řízení a podstata stability systémů pracujících s umělou inteligencí. Přednášky jsou zpestřeny diskuzemi se studenty na vybraná témata z probírané látky.

Autonomní autoPřednášející: Ing. Václav Jirovský, Ph.D.

Předmět uvádí studenta do specifik bezpečnosti silniční dopravy z hlediska historického vývoje. Dále je diskutována aplikace dat a informací v bezpečnosti silničního provozu a vozidel a databáze silničních nehod. Probrány jsou základy jízdní dynamiky vozidel a její vliv na bezpečnostní aspekty v silničním provozu - pasivní, aktivní a integrovaná bezpečnost. Jsou popsány standardy v bezpečnosti dopravních prostředků a experimentální metody testování, zejména pak interakce a koexistence člověka s technologií včetně metod analýz chování člověka a jeho změn a interdisciplinární přístup k bezpečnosti. Popsány jsou etické principy.

ElektronikaPřednášející: Ing. Petr Honzík, Ph.D.

Předmět studenta seznámí se základními principy návrhu elektrických zařízení, měření elektrických i neelektrických veličin a s aspekty jejich zpracování včetně vzniku chyb a nejistot a jejich vlivu na data užívaná v řízení a v bezpečnosti dopravy.

Krizový managementPřednášející: Ing. Dan Ťok

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismem určování prvků kritické infrastruktury na národní a nadnárodní úrovni, seznámit je s legislativním ukotvením ochrany kritické infrastruktury a mechanismem řešení krizových situací v systému České republiky, mechanismem ochrany kritické infrastruktury s ohledem na fyzickou a kybernetickou bezpečnost na národní i nadnárodní úrovni.

ZuzankaPřednášející: RNDr. Zuzana Kosová

Cílem bezpečnostního praktika je získat znalosti a dovednosti ve speciálních oborech, doplňujících studium bezpečnosti systémů a soustav.

Téma

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

The course is focused on the technology of sensor networks, sensors and used communication technologies with focus on the security of data collection and processing. It deals with the principles and use of sensors of electrical and non-electrical quantities, interfaces for sensor interconnections, communication technology for sensor networks such as SigFox, LoRa, NB-IoT and other specific IoT technologies especially for large area sensing applications. Major focus is on security of technologies used for data collection, data fusion and processing.

Sensor network

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Předmět je zaměřen na technologii senzorických sítí, senzory a použité komunikační technologie se zaměřením na bezpečnost sběru a zpracování dat. Zabývá se principy a využitím senzorů elektrických a neelektrických veličin, rozhraními pro propojení senzorů, komunikační technologií pro senzorové sítě jako SigFox, LoRa, NB-IoT a dalšími specifickými IoT technologiemi zejména pro snímání dat na rozsáhlých územích. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost technologií používaných pro sběr, fúzi a zpracování dat.

Logo k popisu předmětu

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Přednášky "Security v letecké dopravě" jsou určeny pro navazující magisterské studium ve studijním programu "Technika a technologie v dopravě a spojích", a to pro prezenční i kombinovanou formu studia. Předmět si klade za cíl seznámit studenty s problematikou pozemního zabezpečení letecké dopravy. Obsah přednášek je následující:

Rozdělení letiště z pohledu bezpečnosti, bezpečnostní design, standardy a úmluvy, formy rizika obecně, analýza a management rizika v pozemní bezpečnosti, krizové plány, model letiště z hlediska bezpečnosti, identifikační a bezpečnostní systémy, radarové systémy a jejich úloha v zabezpečení provozu, skenovací systémy, rentgeny a mikrovlnné skenery, zpravodajské služby, bezpečnostní složky na letišti, technologie používané pro zajištění pozemní bezpečnosti.

RizikoPřednášející: Ing. Lenka Michalcová, Ph.D., Ing Dan Ťok

Pojetí rizika a pojmy. Příčiny rizik, definice ohrožení, dopadů a rizik. Metody pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. Riziko systému systémů. Aplikace pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Plánování územní, nouzové a krizové. Lidský faktor – jeho role a usměrnění.

CrisisPostavení krizového řízení v systému řízení státu, veřejné správy a organizace; krizové plánování a jeho úkoly. Úkoly krizového řízení. Krizové stavy. Bezpečnostní rady. Krizové štáby, krizové plány, IZS, podpory odezvy, základní legislativa krizového řízení, ochrana kritické infrastruktury.

Poznat krizové řízení v ČR a zásady krizového řízení u důležitých technologií, objektů a infrastruktur, a zásady logistiky krizového řízení. Naučit se navrhnout, provést a řídit opatření a činnosti při abnormálních a kritických situacích v objektech, technologiích a infrastrukturách a při krizových situacích v území, kde podporují veřejnou správu

Přednášející: JUDr. Milena Macková

Základní orientace v českém právním řádu. Předmět má především za cíl, aby se studenti orientovali v právním řádu České republiky, v jednotlivých formách práva a systému práva a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské Unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva.

Doporučená literatura:

Knapp, V.: Teorie práva, C. H. Beck, Praha 1995, ISBN 80-7179-028-1

Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek V., Ústavní systém ČR, Aleš Čeněk, Praha , 2013, 5.vydání, ISBN: 978-80-7380-423-7

Jan Hurdík. a kol.: Občanské právo hmotné 1, Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7380-377-3

Pavel Varvařovský, Základy práva. O právu, státě a moci, Wolters Kluwer, 3. vydání, ISBN: 978-80-7478-669-3


Přednášející: JUDr. Milena Macková

Zásady chování při vyjednávání. Vliv osobnostních rysů na vyjednávání. Vyjednávání a přikazování. Týmová práce. Varianty týmů. Neformální a formální role v týmu. Principy vyjednávání, podstatavyjednávání, rozdíly ve vyjednávání v byznysu, v krizových situacích aj.

Přednášející. JUDr. Milena Macková

Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), vybrané  předpisy práva EU v oblasti dopravy. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními předpisy v oblasti dopravy a souvisejících právních předpisů včetně předpisů EU.

Výsledek obrázku pro information security

Přednášející: Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Course of Information Security is intended for magisterial students of ITS and Security program. The course covers the existence of Cyberspace and its quality, relation of Cyberspace and law and society in Cyberspace.